P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Vestfold  
  Telemark  
 
 
     
 
Jordbruk og hagebruk
Husdyr
Skogbruk
Jakt og fiske
Tall om landbruk
 
 
 
Skogbruk

Visste du at:

 • Telemark er det 4. største skogfylket i landet.
 • Fylket avvirker 10 % av alt tømmeret i landet.
 • Det viktigste treslaget til tømmerhogsten er gran.
 • Av den skogen som hugges i Telemark hvert år kan det bygges 6 500 nye eneboliger.
 • Av tømmer lages det også papir til aviser og bøker.
 • Dersom vi stabler all veden som hogges i Telemark i 1 meters høyde, ville det bli et vedlager som rekker helt fra Skien til Hamar.
 • Dersom vi lesser alt tømmeret som hogges i Telemark på tømmerbiler ville rekken med tømmerbiler strekke seg fra Hamar til Trondheim.
 • Hvert år plantes det nye trær i Telemark tilsvarende 480 fotballbaner.
 • Det tar fra 70 til 120 år fra planting til trærne kan hogges.
 • Den veden som produseres i Telemark er nok til oppvarming av 10 000 eneboliger.
 • En favn er et vedlager som er en meter høyt og 4 meter langt. 
  Vanligvis regner vi med at veden er 60 cm lang hvis det ikke er sagt noe annet.
 • At en favn ved produserer like mye energi som en 40 watts lyspære trenger for å lyse i 10 år.
 • Før i tiden demte de opp vann og elver over hele Telemark for å fløte tømmeret til sagbruk og industri.
 • En hogstmaskin hogger like mye tømmer som 20 mann i gamle dager.
 • Vaniljesukkeret vi bruker i husholdningen kommer fra grantreet.
 • Skogen er viktig for å rense lufta for noe som kalles karbondioksyd. Skogen bruker karbondioksydet fra lufta til å vokse og bidrar til å dempe drivhusseffekten på jorda vår.
 • Med ordet "bioenergi" mener vi varme som kommer fra planter og trær som blir brent.
  Vi tenker vanligvis på flis, hogstavfall, halm, rybs/raps, poteter, matavfall, torv og gjødsel som kilder for bioenergi. 
  Det satses mye på å utnytte mer bioenergi for å spare olje og for å forurense mindre. 
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?