P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Husdyra  
  Jordene  
  Skogen  
 
 
     
 
Skogens historie
På tur i skogen
Skogens spiskammer
Trærne i skogen
Dyrene i skogen
Fuglene i skogen
Skogen i Norsk bildekunst
 
 
 
Skogen

En tredel av landet vårt er dekket av skog. Det er mest granskog, men noen steder er det også store furuskoger, og langs kysten og opp mot fjellet er det områder med  løvskog.  Barskogen i Norge henger sammen med et stort sammenhengende barskogsbelte som strekker seg fra Norge og Atlanterhavskysten  til Stillehavet.

I skogen er det et samspill mellom planter, dyr, fugler, sopper og insekter. Det er mange ulike skogtyper. Noen steder er det god jord, nok vann, og et rikt dyre- og planteliv. Andre steder er det tørt og skrint med få dyre- og planteslag. I skogen lever mange dyr, innsekter og  planter vi kjenner, men skogene er også tilholdsted for insekter, dyr og planter som er sjeldne.

 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?