P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Husdyra  
  Jordene  
  Skogen  
 
 
     
 
Skogens historie
 For 100 år siden
 For 3 000 år siden
 For 10 000 år siden
 Værn av skogen
 Tommelitenoppgaver
 
På tur i skogen
Skogens spiskammer
Trærne i skogen
Dyrene i skogen
Fuglene i skogen
Skogen i Norsk bildekunst
 
 
 
Skogens historie

I mange århundrer har skogen vært viktig for å dekke menneskers behov for materialer, energi og mat.  Tømmer har vært og er nødvendig for husbygging, gjerder, bergverksdrift og mye annet.  Av trærne har vi også fått emner til store redskaper, møbler og utstyr.  Vedhogst er nødvendig for oppvarming av husene våre.   Ved har også vært brukt i saltutvinning, og for å brenne trekull som bl.a ble brukt i jernverkene.  Trevirke som ble brukt til bygg og installasjoner ble smurt inn med tjære som utvinnes av furuved.  Garvesyre, som lages av blader og bark på eiketrærne, ble brukt til å behandle skinn.

I Norge har skog og utmark alltid vært brukt som beite for geiter, sauer, kuer og hester.  I gamle dager ble vinterfòret til husdyr drøyet med kvister og blader fra løvtær som vokste i skogkanten.  Fra jakt, fiske, sopp- og bærplukking får vi god og næringsrik mat.  I tidligere tider var høsting i naturen en viktig inntektskilde. Mer om skogen:
Myter og sagn : Myter om skogen
 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?