P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Husdyra  
  Jordene  
  Skogen  
 
 
     
 
 
 
 
På gården

Bøndene bor på gården. Gården er ikke bare hjemmet deres, det er også arbeidsplassen til bonden, og ofte til mange andre i familien. En bonde kan drive sin gård på mange måter. Noen driver bare med jordbruk, andre bare med husdyrhold. Skogbruk, jakt og fiske og gårdsturisme er også næringsveier for bonden. Mange bønder driver med alle disse aktivitetene. Hva man driver med på gården, er avhengig av hvor stor gården er, hvor den ligger og hva slags naturressurser den har.

 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?