P Å   G Å R D E N      
  F O R T E L L I N G E R      
  S P I L L      
  M U S I K K      
  M A T      
  V I S S T E   D U   A T …      
  H V A  S K J E R      
 
 
  Vestfold  
  Telemark  
 
 
     
 
Jordbruk og hagebruk
Husdyr
Skogbruk
Bygging på jordene
Tall om landbruk
 
 
 
Vestfold

Vestfold har bare 4% av landets dyrka jord, men vi har allikevel mange produksjoner hvor vi er størst eller store produsenter, på landsbasis. 

Vestfold består av 1/5 dyrket mark, 3/5 skog og 1/5 vann, tettsteder og veier.    Vestfold er det fylket som har størst andel dyrka mark i forhold til totalarealet til fylket. Avlingstall viser at Vestfold er et av landets mest fruktbare fylker.  Vi bruker 75% av jorda til kornproduksjon, 16% til gras, grøntfòr- og rotvekster, 4% til poteter, 4% til grønnsaker, frukt og bær.

Vi har 435 000 dekar jordbruksareal.  En husholdning trenger 5,1 dekar dyrka mark for å dekke bruk av mat som kan produseres i Norge.  Det betyr at Vestfold kan brødfø 87 500 husholdninger, nesten hele Vestfolds befolkning

I 1995 var det 2 499 landbruksforetak i Vestfold.  I 2009 var det redusert med 35% til 1597 foretak.

Når du leser videre er det viktig å huske at det bor 230.169 personer i Vestfold.  Det er over 101 000  husholdninger i Vestfold.

 
 
  © 2005 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen   -   Send en melding til Tommeliten?